e-hvtd v2.0 (9175)

交杯 giao bôi
♦Theo tục lệ cổ, vợ chồng mới cưới trao đổi chén rượu làm lễ hợp cẩn. ◇Ấu học quỳnh lâm : Hạ thải tức thị nạp tệ, hợp hệ thị giao bôi , (Hôn nhân loại ).