e-hvtd v2.0 (9175)

交拜 giao bái
♦Vái chào nhau. ◇Tư trị thông giám : Dữ Sư Đạc tương kiến ư Diên Hòa các hạ, giao bái như tân chủ chi nghi , (Hi Tông Quang Khải tam niên ).
♦Theo tục lệ cổ, vợ chồng mới cưới làm lễ vái nhau. ◇Sơ khắc phách án kinh kì : Thỉnh xuất nữ nhi giao bái thành lễ (Quyển ngũ).