e-hvtd v2.0 (9175)

兵制 binh chế
♦Chế độ về binh bị quốc phòng, tổ chức quân đội.