e-hvtd v2.0 (9175)

丁壯 đinh tráng
♦Người đàn ông mạnh mẽ.
♦Người đàn ông làm công việc nặng nhọc do quan sai.
♦Cũng gọi là tráng đinh .