e-hvtd v2.0 (9175)

典貼 điển thiếp
♦Bán mình làm nô bộc cho người khác để trả nợ (tục lệ thời cổ). ◇Hàn Dũ : Hoặc nhân thủy hạn bất thục, hoặc nhân công tư trái phụ, toại tương điển thiếp, tiệm dĩ thành phong , , , (Ứng sở tại điển thiếp lương nhân nam nữ đẳng trạng ).