e-hvtd v2.0 (9175)

圯上老人 di thượng lão nhân
♦Ông già ở Di Kiều , tức Hoàng Thạch Công , vị tiên, thầy của Trương Lương nhà Hán. § Xem: di kiều .