e-hvtd v2.0 (9175)

以卵投石 dĩ noãn đầu thạch
♦Lấy trứng ném đá. Ý nói không tự liệu sức hoặc lấy yếu chống mạnh, kết quả tất nhiên thất bại.