e-hvtd v2.0 (9175)

以毒治毒 dĩ độc trị độc
♦Lấy cái độc mà chữa cái độc.