e-hvtd v2.0 (9175)

以故 dĩ cố
♦Cho nên, sở dĩ. ◇Sử Kí : Chư công dĩ cố nghiêm trọng chi, tranh vi dụng , (Du hiệp liệt truyện ) Mọi người vì thế đều kính trọng (Quách Giải), tranh nhau làm việc cho ông.