e-hvtd v2.0 (9175)

以至 dĩ chí
♦Cho đến. ◇Lí Lăng : Tự tòng sơ hàng, dĩ chí kim nhật , (Đáp Tô Vũ thư ).
♦Đến nỗi. ◇Văn tuyển : Trầm mê xương quyết dĩ chí ư thử , (Khâu Trì , Dữ Trần Bá chi thư ).