e-hvtd v2.0 (9175)

丹田 đan điền
♦Tiếng của các đạo gia, chỉ phần bụng ở phía dưới rốn khoảng một tấc rưỡi đến ba tấc ta.