e-hvtd v2.0 (9175)

鼓角 cổ giác
♦Trống và tù và. § Hai loại nhạc khí dùng làm hiệu lệnh trong quân, đêm thì dùng để điểm canh. ◇Vu Khiêm : Ngũ canh nhân tận khởi, Cổ giác động biên thành , (Tòng quân ngũ canh chuyển ).