e-hvtd v2.0 (9175)

鼓腹 cổ phúc
♦Bụng no, nhàn nhã vô sự. ◇Trang Tử : Hàm bộ nhi hi, cổ phúc nhi du , (Mã đề ) Ăn no mà vui, vỗ bụng đi chơi.