e-hvtd v2.0 (9175)

鼓盆 cổ bồn
♦Gõ vào chậu sành. § Vợ Trang Tử qua đời, Huệ Tử đến điếu, thấy Trang Tử gõ vào chậu sành mà ca. ◇Trang Tử : Trang Tử tắc phương ki cứ, cổ bồn nhi ca , (Chí lạc ) Trang Tử đang ngồi xoạc chân, gõ bồn mà hát.
♦Chỉ vợ chết.