e-hvtd v2.0 (9175)

公門 công môn
♦Ngày xưa chỉ sở quan, nha môn.
♦Cửa nhà vua, tức quân môn . ◇Mai Thừa : Thuần túy toàn hi, hiến chi công môn , (Thất phát ) Cả con muông thuần sắc, dâng lên cửa vua.