e-hvtd v2.0 (9175)

鵬圖 bằng đồ
♦Ý chí của chim bằng. Chỉ ý chí to lớn cao xa.