e-hvtd v2.0 (9175)

高門 cao môn
♦Cửa cao. Chỉ nhà quyền thế.