e-hvtd v2.0 (9175)

高山流水 cao sơn lưu thủy
Chung Tử Kì nghe đàn Bá Nha biết Bá Nha nghĩ đến núi cao hay nước chảy. Nghĩa bóng: Người tri âm khó gặp.
♦Tên một bài từ.