e-hvtd v2.0 (9175)

骨肉 cốt nhục
♦Xương và thịt. § Tỉ dụ thân thiết như cha con, anh em... ◎Như: huynh đệ tương thích, cốt nhục tương thân , .