e-hvtd v2.0 (9175)

駒光 câu quang
♦Bóng ngựa câu. Tỉ dụ thời gian qua nhanh vùn vụt.