e-hvtd v2.0 (9175)

駁詞 bác từ
♦Lời nghị luận bác tạp.