e-hvtd v2.0 (9175)

首頁 thủ hiệt
♦Trang chủ, trang đầu (Internet). § Tiếng Anh "homepage", tức là trang chính trong một website, thường để giới thiệu tổng quát trạm web, chỉ dẫn phương pháp sử dụng, v.v. Còn gọi là: khởi thủy hiệt , võng lộ thủ hiệt .