e-hvtd v2.0 (9175)

餔時 bô thì
♦Giờ Thân. § Cũng viết là bô thì .