e-hvtd v2.0 (9175)

颶風 cụ phong
♦Gió rất mạnh, sức phá hoại cực lớn.
♦Sách cổ Trung Quốc trước đời Minh gọi đài phong cụ phong ; sau đời Minh, lại phân biệt hai thứ gió bão. ◇Lí Triệu : Nam Hải nhân ngôn, hải phong tứ diện nhi chí, danh viết cụ phong , , (Đường quốc sử bổ , Quyển hạ ). ◇Vương Sĩ Chân : Kí nhi Hà Lan Quốc nhân chu tao cụ phong chí thử, ái kì địa, tá cư chi , , (Hương tổ bút kí , Quyển nhất).
♦Gió lốc, phát sinh ở Đại Tây Dương, vũng biển Mễ Tây Cơ, vùng phía đông Thái Bình Dương.