e-hvtd v2.0 (9175)

風情 phong tình
♦Phong thái, thần tình. ◇Nam sử : Hành Dương Vương phiêu phiêu hữu lăng vân khí, kì phong tình tố vận, di túc khả hoài , , (Tề Hành Dương Nguyên vương quân truyện ).
♦Hoài bão, chí thú. ◇Tấn Thư : (Viên) Hoành hữu dật tài, văn chương tuyệt mĩ, tằng vi "Vịnh sử" thi, thị kì phong tình sở kí , , "", (Văn Uyển truyện , Viên Hoành ).
♦Tình thú phong nhã. ◇Lục Du : Lão lai mạc đạo phong tình giảm, Ức hướng yên vu tín mã hành , (Tuyết tình ).
♦Tình nam nữ luyến ái. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Thính thuyết thế thượng nam tham nữ ái, vị chi phong tình , (Quyển thập tứ).
♦Chỉ sắc dục, tình dục, dâm dục. ◇Từ Trì : Kịch trung thiếu nữ thị dĩ tha đích mại lộng phong tình nhi vi quân vương thưởng thức đích (Mẫu đan ).
♦Chỉ phong thổ nhân tình. ◎Như: Âu Mĩ phong tình .