e-hvtd v2.0 (9175)

顧問 cố vấn
♦Chỉ bề tôi tùy tòng dâng lên ý kiến khi vua hỏi đến. ◇Ứng Thiệu : Cựu tục thườn dĩ y quan tử tôn, dong chỉ đoan nghiêm, học vấn thông lãm, nhậm cố vấn giả, dĩ vi ngự sử , , , , (Phong tục thông , Thập phản ).
♦Bàn bạc hỏi ý. ◇Hàn Thi ngoại truyện : Tru thưởng chế đoán, vô sở cố vấn , (Quyển thất).
♦Tra hỏi, thẩm vấn. ◇Phong thần diễn nghĩa : Tử Nha bái nhi ngôn viết: Thượng nãi lão hủ phi tài, bất kham cố vấn, văn bất túc an bang, vũ bất túc định quốc : , , , (Đệ nhị tứ hồi).
♦Viên chức hay đoàn thể không có nhiệm vụ nhất định, chỉ bày tỏ ý kiến khi được hỏi. ◎Như: tha thị ngã môn công ti chuyên nhậm đích pháp luật cố vấn .
♦Bận tâm, nghĩ tới. ◇Sử Kí : Nhiên Trương Nhĩ, Trần Dư thủy cư ước thì, tương nhiên tín dĩ tử, khởi cố vấn tai? , , ? (Trương Nhĩ Trần Dư truyện ). § Ý nói tin nhau, dù phải chết cũng không màng.