e-hvtd v2.0 (9175)

公田 công điền
♦Ruộng của quốc gia.
♦Ruộng cấp theo phép tỉnh điền thời xưa.