e-hvtd v2.0 (9175)

頭童齒豁 đầu đồng xỉ hoát
♦Đầu hói răng hở. Hình dung dáng người già yếu cằn cỗi. ☆Tương tự: lão thái long chung .