e-hvtd v2.0 (9175)

領餉 lĩnh hướng
♦Lĩnh tiền lương (dùng trong quân đội).