e-hvtd v2.0 (9175)

頒行 ban hành
♦Tuyên bố để thi hành.