e-hvtd v2.0 (9175)

音響 âm hưởng
♦Âm thanh. ◇Văn tuyển : Thượng hữu huyền ca thanh, Âm hưởng nhất hà bi , (Cổ thi thập cửu thủ , Tây bắc hữu cao lâu 西).
♦Chỉ hiệu quả của âm vận trong thơ ca. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã thính kiến nhĩ ngâm đích thập ma "Bất khả chuyết, tố tâm như hà thiên thượng nguyệt", nhĩ các tại cầm lí, giác đắc âm hưởng phân ngoại đích hưởng lượng ", ", , (Đệ bát cửu hồi) Tôi nghe em hát câu gì “Hoài công lo lắng, sao bằng trăng giữa trời kia lòng trong trắng”, em phổ vào đàn, âm hưởng nghe vô cùng réo rắt.
♦Tin tức, tung tích. ◇Tiễn đăng tân thoại : Tuy cầu tầm chi ý thậm thiết, nhi nhẫm nhiễm tương cập bán tải, cánh tuyệt âm hưởng , , (Thân dương đỗng kí ).