e-hvtd v2.0 (9175)

音韻學 âm vận học
♦Môn học nghiên cứu về kết cấu âm vận ngôn ngữ loài người.
♦Tên khác của thanh vận học .