e-hvtd v2.0 (9175)

音調 âm điệu
♦Thanh điệu cao hoặc thấp (khi nói ra tiếng, ngâm tụng thơ văn). § Trình độ cao thấp này biến đổi theo tần số của âm ba (làn sóng âm thanh). ◇Lí Triệu : (Đường Cù) duy thiện khốc, mỗi nhất phát thanh; âm điệu ai thiết, văn giả khấp hạ (), ; 調, (Đường quốc sử bổ , Quyển trung ).
♦Luật của nhạc khúc. Phiếm chỉ tiếng nhạc. ◇Nguy Chẩn : Thập tứ điều huyền âm điệu viễn, liễu ti bất cách phù dung diện 調, (Ngư gia ngạo , Hòa yến ngu khanh vịnh thị nhi đàn không hầu , Từ ).