e-hvtd v2.0 (9175)

音義 âm nghĩa
♦Tiếng đọc và ý nghĩa của chữ.