e-hvtd v2.0 (9175)

公海 công hải
♦Vùng biển không thuộc chủ quyền một quốc gia nào. ★Tương phản: lĩnh hải .