e-hvtd v2.0 (9175)

音學 âm học
♦Khoa học nghiên cứu về những hiện tượng âm thanh, như: âm ba, phản xạ, cộng chấn, v.v. § Cũng gọi là: thanh học , âm hưởng học .