e-hvtd v2.0 (9175)

公法 công pháp
♦Pháp luật do quốc gia hoặc triều đình quy định. ☆Tương tự: quốc pháp . ★Tương phản: tư pháp .
♦Pháp luật quy định có quan hệ trực tiếp đến quốc gia như: Hiến pháp, Hình pháp, Hành chánh pháp, Quốc tế công pháp, v.v.