e-hvtd v2.0 (9175)

非政府組織 phi chánh phủ tổ chức
♦Tiếng Anh: NGO (Non-Governmental Organization).