e-hvtd v2.0 (9175)

電視監控錄像 điện thị giam khống lục tượng
♦Tiếng Anh: Television monitoring video recording.