e-hvtd v2.0 (9175)

隱微 ẩn vi
♦U tối không hiện rõ.