e-hvtd v2.0 (9175)

隱名 ẩn danh
♦Dấu tên, không cho người ta biết, ý nói ở ẩn.