e-hvtd v2.0 (9175)

陰怨 âm oán
♦Oán kín mình không biết.
♦Làm ác bị oán về sau.