e-hvtd v2.0 (9175)

陰府 âm phủ
♦Chỗ hồn người chết ở.