e-hvtd v2.0 (9175)

陰宮 âm cung
♦Thâm cung.
♦Đặc chỉ nội cung chỗ giam tù nhân. ◇Vương Gia : Chí Hạ mạt, bão nhạc khí dĩ bôn Ân. Nhi Trụ dâm ư thanh sắc, nãi câu Sư Diên ư âm cung, dục cực hình lục , . , , (Thập di kí , Ân Thang ).
♦Cung thất âm u lạnh lẽo. ◇Đỗ Phủ : Tưởng kiến âm cung tuyết, Phong môn táp đạp khai , (Nhiệt ).