e-hvtd v2.0 (9175)

陰地 âm địa
♦Chỗ nắng không chiếu tới. ◇Vương Kiến : Duy hữu giáo phường nam thảo lục, Cổ đài âm địa lãnh thê thê , (Xuân nhật ngũ môn tây vọng 西).
♦Mồ mả, mộ địa. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Hựu thác tha dữ Giả Thành Chi tầm âm địa, tạo phần an táng, sở phí thậm đa , , (Quyển nhị thập).