e-hvtd v2.0 (9175)

陰助 âm trợ
♦Giúp ngầm. ☆Tương tự: ám trợ.