e-hvtd v2.0 (9175)

陛衛 bệ vệ
♦Binh sĩ ở bên mình vua để hộ vệ.
♦Chỉ quân sĩ túc trực trong cung cấm giữ việc canh gác bảo vệ.