e-hvtd v2.0 (9175)

阿魏 a ngùy
♦Một thứ cây nhỏ, trong rễ có mủ trắng, phơi khô gọi là A-ngùy, dùng làm thuốc (assa fœtida).