e-hvtd v2.0 (9175)

阿片 a phiến
♦Nha phiến, thuốc phiện. § Dịch âm tiếng Anh: opium.
♦☆Tương tự: phúc thọ cao , thổ cao , a phù dung , nha phiến , nhã phiến .