e-hvtd v2.0 (9175)

阿拉法 a lạp pháp
♦Tên người: Arafat (Yasser).